Obchodní podmínky

Ceny

Ceny jsou uvedené za 1 knoflík, cena celé tuby = minimální objednavatelné množství * cena za 1 knoflík - tato cena se Vám zobrazí v košíku.

Číslo účtu pro české zákazníky: 2700732404/2010 FIO ČR (CZK účet v ČR)

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi Knofliky-Dill.cz a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak doporučujeme Kupujícímu nejdříve kontaktovat info@knofliky-dill.cz pro vyřešení nastalé situace.

Číslo účtu pro slovenské zákazníky: CZ7120100000002000906178 / FIOBCZPPXXX (EURový účet v FIO). Kurz v obchodě: 25,80 CZK / 1 EUR. Částku prosíme uhraďte v uvedeném kurzu.

Obecné podmínky

Firma Miliimport s.r.o., náměstí Republiky 1, 110 00, Praha, IČO: 18251757 , DIČ: CZ18251757  (dále jen prodávající) deklaruje základní obchodní podmínky pro prodej zboží nabízeného prostřednictvím tohoto internetového obchodu http://www.knofliky-dill.cz .”Kupující” je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupě produktu.

Tyto obchodní podmínky tvoří rámec vztahu prodávajícího a kupujícího a jsou pro strany závazné. Jde o následující:

V případě zájmu o vybrané produkty vložte vybrané produkty do košíku a postupujte dále dle pokynů na obrazovce.

Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů, zejména pak fakturační, dodací adresa, telefon, e-mail, volitelně IČ, DIČ.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Smlouva pak vzniká dodáním zboží a jeho převzetím.

Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
Prodávající má právo odmítnout objednávku od kupujícího, který neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží v minulosti.

I přes maximální snahu o aktuálnost sortimentu se může stát, že některý artikl již výrobce nedodá. V případě že zboží není dostupné, nebo se již nevyrábí nabídne prodávající kupujícímu možnost vrácení poměrné částky zpět..

Zboží zůstává ve vlastnictví dodavatele až do jeho celé úhrady.

  

Doba dodání

Ceny jsou uvedené za 1 knoflík, cena celé tuby = minimální objednavatelné množství * cena za 1 knoflík - tato cena se Vám zobrazí v košíku. Vážení zákazníci, berte prosím na vědomí, že se jedná o velmi široký sortiment přes 5000 unikátních artiklů,  proto se dodací lhůta pohybuje kolem 14 pracovních dnů od připsání celkové částky na náš účet.

Pokud na knoflíky spěcháte napište nám prosím předem dotaz na přibližný termín dodání.

Knoflíky jsou balené v tubách, při větším množství v sáčcích, odběrové množství je třeba počítat násobky tub. Minimální odběrové množství je 1 tuba. Vzhledem k tomu, že se jedná o zboží vyráběné na zakázku, objednávky jsou předávány k vyřízení až po připsání celkové ceny na náš bankovní účet.

Doručení Vaší objednávky

Balíky posíláme Českou poštou - Č.P. má dodací lhůtu většinou do dvou dnů od odeslání.

Konečné ceny poštovného a balného:

Česká pošta po ČR (běžně - dodání do 14 prac. dnů od přípsání platby, standartní informování): 130 Kč

Česká pošta po ČR (expresní zpracování a dodání 3-5 prac. dnů, podrobnější informace o průběhu objednávky): 325 Kč

Dodání na Slovensko: 190 Kč

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SJEDNANÉ NA DÁLKU

Spotřebitel má právo, bez udání důvodu a bez jakýchkoliv sankcí, odstoupit od smlouvy sjednané a uzavřené za použití prostředků komunikace na dálku a to ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne převzetí zboží kupujícím. 

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od převzetí zboží, které od něho obdržel. Zboží je nutné zaslat nebo předat na adresu Miliimport s.r.o., Ke Koupališti 261, 347 01, Halže.

Spotřebitel je povinen při uplatnění odstoupení od smlouvy vrátit prodávajícímu předmět bez známek použití, v případě, že zboží jeví známky použití, je prodávající oprávněn účtovat vynaložené náklady na uvedení do bezvadného stavu.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Náklady na vrácení zboží vzniklé z nároku na odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele nese spotřebitel.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

ZÁRUKA

Záruční lhůta pro spotřebitele je 24 měsíců.

Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu. Byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. 

 

PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení, v opačném případě je věc vadná. 

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.

Kupující musí oznámit všechny zjištěné vady písemně, a to buď e-mailem na info@burda-strihy.cz nebo korespondenčně na adresu Miliimport s.r.o., Ke koupališti 261, 347 01, Halže nejpozději do tří dnů od převzetí zboží.

Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prostudovat účel použití a ošetřovací symboly. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka

Kupující spotřebitel může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující spotřebitel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Prodávající není povinen nároku kupujícího spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že kupující spotřebitel před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující spotřebitel v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, neodborným nebo neoprávněným zásahem, použitím, či údržbou. Záruka nebude rovněž uznána v případě mechanického poškození způsobeného kupujícím, poškozením způsobeným nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, či poškozením způsobeným vyšší mocí.

Kupující nemá práva z vadného plnění ohledně vad zboží, na které byl kupující v době uzavírání kupní smlouvy upozorněn. 

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

V této lhůtě je kupující oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vady odstranitelnou či neodstranitelnou):

- odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci

- bezplatné odstranění vady opravou

- přiměřenou slevu z kupní ceny

- vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

V případě, že kupující požaduje odstranění vady dodáním nové věci bez vady, je reklamované zboží třeba neprodleně po oznámení reklamace zaslat na adresu Miliimport s.r.o., Ke koupališti 261, 347 01, Halže, společně s kopií prodejního dokladu.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud byl výrobek:

- poškozen při přepravě (zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem). Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodávajícího.

- poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).

- používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).

- poškozen působením živlů

- poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými dokumentaci (pokud u výrobku existuje).

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

POSTUP PŘI REKLAMACI

O případné reklamaci nás prosím informujte e-mailem na info@burda-strihy.cz nebo korespondenčně na naši adresu Miliimport s.r.o., Ke Koupališti 261, Halže 347 01. Reklamované zboží nám zašlete jako doporučený balíček (RR) na naši adresu Miliimport s.r.o., Ke Koupališti 261, Halže 347 01. Do zásilky prosím přiložte doklad o koupi zboží, důvod reklamace, požadovaný způsob řešení reklamace a číslo bankovního účtu v případě vrácení peněz.

Vaši reklamaci vyřídíme v nejkratší možné době, nejpozději do 30 dní od jejího vzniku. V případě oprávněné reklamace Vám vrátíme účelně vynaložené náklady na vrácení reklamovaného zboží – náklady na zaslání reklamovaného zboží nejlevnější možnou službou – Česká pošta doporučený balíček RR.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště a doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů, které uvede v objednávce nebo při registraci uživatelského účtu (dále společně vše rovněž jen jako „osobní údaje“), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu (pokud tuto možnost označí, nebo pokud její označení není možné, tak ji výslovně nevyloučí). Souhlas nebo jeho odepření se zpracováním osobních údajů není podmínkou, která by znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujícího prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci a osoby podílející se na dodání zboží kupujícímu, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. Kupující dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího. Souhlasy dle obou předcházejících vět může kupující kdykoli odvolat.

PÍSEMNÁ KOMUNIKACE

 V případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu považují sídlo prodávajícího a adresy kupujícího uvedené v objednávce. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2017